Plán výchovy a péče

 

 

ŠŤASTNÉ DÍTĚ – NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY“

Činnosti jsou během dne přizpůsobovány potřebám a věku dětí. Jsou plánovány a rozvíjeny podle aktuálních možností a potřeb dětí. Je tedy možné, že některý blok bude zkrácen nebo přesunut na jiný termín. Všechny naše chůvy mají dostatečné vzdělání, které si pravidelně doplňují a rozšiřují.

Během školního roku se děti seznamují s tématy:

Moje školka (září) poznáváme školku, učíme se základní pravidla, poznáváme kamarády, začínáme spolupracovat

Roční období (říjen) Podzim Zíma Jaro Léto

Člověk (listopad) Moje tělo Zdraví, nemoci Oblečení Hygiena

Kamarádi (prosinec) Kdo je kamarád? Řešení konfliktů, společné hry a koníčky, přítel v nouzi je přítel opravdu a Vánoce povídání o vánočních zvycích, tvoření dekorací, vánoční besídka, pečení cukroví

Kultura (leden) Moje kniha, návštěva divadla, hraní pohádek,

Povolání (únor) Co je to povolání a jak se získává, řemesla dnes a dříve, hrajeme na lékaře a pekaře

Zvířata (březen) Mláďata, co dělají zvířátka na jaře, domácí zvířata, zvířátka ve volné přírodě

Jaro (duben) co se děje s přírodou na jaře, poznávání mláďátek, rostlin

Rostliny (květen) Květiny, stromy, keře, staráme se o zahrádku

Rodina (červen) Moje rodina, rozloučení se školičkou

Popisky:

Moje školka -  blok, kde se dítě seznamuje s novým prostředím. Poznává nové kamarády, učí se týmové spolupráci. Učí se samostatnosti, pravidlům ve skupině, poznává nové věci.

Roční období - dítě poznává a uvědomuje si zákonitosti přírody, pravidelné střídání ročních období. Vyjmenuje a popíše roční období. Má vlastní vztah k určitému ročnímu období. Porovná daná roční období. Vnímá a přizpůsobuje se změnám v přírodě. Použije správný druh oblečení dle daného počasí. Provádí pozorování přírody a aktuálního počasí.

Člověk - poznáváme základní části lidského těla. Pojmenuje jednotlivé části lidského těla. Zvládá hygienické návyky, vyvíjí sportovní aktivity. Pečuje o své tělo a rozvíjí tělesnou zdatnost. Uvědomuje si svoji existenci a začlenění do společnosti. Vytváří si vztah k okolnímu světu. Chápe, že je součástí přírody.

Kamarádi - děti se dozví kdo je to kamarád a jaké kamarádí máji povinnosti. Uvědomí si, že jsou taky pro někoho kamarády. Učíme se správně zdravit se a se loučit. Děti se učí taky mít rozlišovací schopnosti, nemluvit s cizími lidmi.

Kultura - vstupujeme do světa kultury a umění. Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchá a sleduje se zájmem literární, dramatické nebo hudební představení. Vyjádří svoje zážitky, zhodnotí vnímané dílo, kulturní akci. Rozvíjí své estetické cítění. Šetrně zachází s knihou.

Povolání - proč rodiče chodí do práce? Pozveme na návštěvu do naší školky několik rodičů, aby se s dětmi podělili o svém povolání. Kde pracovali naší babičky a dědečkové? Co nás čeká po školce? Hrajeme na lékaře.

Zvířata - rozlišujeme typické znaky některých živočichů. Vyjmenuje některé zástupce živočichů. Napodobí zvíře a jeho zvuky. Získává elementární poznatky o způsobu života, užitku i nebezpečí pro člověka. Seznamuje se s prostředím, kde živočichové žijí. Děti si uvědomují živočichy jako součást živé přírody, získávají poznatky o jejich ochraně a významu. Utváří si vlastní vztah ke zvířatům.

Rostliny - dítě pozná některé rostliny, které ho obklopují (ovoce, zelenina, zahradní rostliny, stromy, keře, byliny). Nakreslí rostlinu a umí popsat její hlavní části (květ, list, plod, kořen apod.). Umí se o rostliny postarat, ví, co potřebují k růstu.

Rodina - pevňujeme citové vztahy k rodině a domovu. Učíme se poslouchat rodiče. Dítě dokáže sdělit své jméno a příjmení, jména svých rodičů a sourozenců. Zná některé hlavní příbuzenské vztahy (babička, dědeček, bratr, sestra, bratranec, sestřenice).

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto